Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach..

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01

W Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gcbk.pl spełnia wymagania w 92,42%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak tekstów alternatywnych dla grafik
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • brak możliwości zmiany kontrastu strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Bujalska, cmstbogentru@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535 696 896. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynki użyteczności publicznej:

 • Stare Bogaczowice ul. Główna 148 Budynek Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego pozwala na swobodny dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.
  Do części bibliotecznej prowadzi jedno ogólnodostępne, zadaszone wejście (bez schodów i podjazdów). Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe, przeszklone, nie automatyczne. Drugie drzwi, prowadzące do biblioteki są dwuskrzydłowe, przeszklone, nie automatyczne.
  Na piętro budynku prowadzą schody, które osoba niepełnosprawna może pokonać przy pomocy schodołazu, którym Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne dysponuje.
 • Lubomin Główne wejście do budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzi przez 3 kamienne schody. Drzwi do budynku są metalowe, jednoskrzydłowe, nie automatyczne. Do pomieszczenia bibliotecznego prowadzą dwa korytarze, które dzielą drzwi jednoskrzydłowe, nie automatyczne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynki użyteczności publicznej:

 • Stare Bogaczowice ul. Główna 148 Z boku budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Lubomin Przy budynku filii nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem) do wszystkich budynków Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych Bogaczowicach. W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.