Dyplomowany czytelnik :-)
10 lipca 2023
Lipiec – podsumowanie atrakcji dla dzieci cz.1
31 lipca 2023

V Turniej Rycerski pod zamkiem Cisy

V Turniej Rycerski pod zamkiem Cisy zbliża się wielkimi krokami!
To już w ten weekend ?
Kto przeniesie się z nami do świata średniowiecza?

REGULAMIN
V Turnieju Rycerskiego pod Zamkiem Cisy
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „V Turniej rycerski pod Zamkiem Cisy” odbędzie się w dniach 29-30 lipca 2023 roku na terenie sołectwa Cieszów, gmina Stare Bogaczowice w bliskiej odległości do zamku Cisy.
  2.Organziatorem V Turnieju Rycerskiego jest Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne oraz Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z otrzymaniem zaproszeń na Imprezę.
  WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 4. Wstęp na Teren Imprezy jest bezpłatny.
 5. Na Teren Imprezy nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków odurzających powodujących agresje.
 6. Osoby poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 8. a) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
 9. b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 10. c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu,
 11. d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 12. e) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 13. Członkowie OSP i pracownicy Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego mogą bez podania przyczyny wyprosić lub nie wpuścić osoby na teren Imprezy, jeśli uznają, że istnieją przesłanki do niewłaściwego postępowania przez tę osobę.
 14. Uczestnicy imprezy pozostawiają swoje samochody tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych. Kierowanie ruchem na drogach wewnętrznych, dojazdowych do Zamku podczas imprezy zajmują się członkowie OSP.
  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 16. a) OSP i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 19. Zabrania się posiadania w trakcie Imprezy:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  – materiałów wybuchowych,
  – wyrobów pirotechnicznych,
  – materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 20. Impreza odbywa się tylko na wyznaczonym przez organizatora terenie. Część zalesiona nie jest terenem imprezy. Zabrania się wchodzenia na tereny leśne a w szczególności niszczenia sadzonek i młodnika, które znajdują się w lesie. Ponadto zakazuje się wchodzenia do lasu oraz wjazdu pojazdów innych niż do tego uprawnione przez Organizatora na czas Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej w czasie Imprezy.
 21. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy jakichkolwiek napojów alkoholowych
 22. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 23. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie na miejscu imprezy stałego nadzoru strażaków z OSP wraz z wozem bojowym.
  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 24. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np., Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym
 25. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
 26. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

REKLAMACJE:
Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy
Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z § 6 pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 1. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
  PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
 2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 6. Niniejszy Regulamin będzie dostępny:
  – na stronie internetowej www.gcbk.pl
  – w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
 7. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości.
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2023 roku.