Ważne spotkanie dla kobiet – profilaktyka raka piersi
13 maja 2019
„Bitwa pod Strugą „
14 maja 2019

Projekt ekologiczny „Czysta gmina – zdrowa gmina”

Od maja 2019 roku Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach realizuje projekt ekologiczny pt. „Czysta Gmina – Zdrowa Gmina”. Zadanie polega na organizacji warsztatów rozwijających potencjał społeczności lokalnej oraz edukacji przyrodniczej i klimatycznej mieszkańców gminy Stare Bogaczowice. W jego ramach odbędzie się Piknik Ekologiczny oraz akcja sprzątania świata dla mieszkańców, wykłady edukacyjne dla seniorów z zakresu ekologii i edukacji przyrodniczej oraz liczne konkursy dla dzieci i młodzieży: konkurs plastyczny, fotograficzny i wiedzy ekologicznej. Ponadto podczas warsztatów artrecyklingu dzieci wraz z rodzicami nadadzą zużytym przedmiotom drugie życie i wykonają upominki, biżuterię czy zabawki, dzięki temu stare szklane butelki, słoiki,  puszki czy butelki plastikowe zostaną wykorzystane po raz drugi z pożytkiem dla wszystkich.  Celem realizacji tego projektu jest promowanie idei ochrony środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i zmian klimatycznych, poprawna segregacja odpadów i wyuczenie dobrych nawyków i postaw ekologicznych.

A już teraz serdecznie zapraszamy przedszkolaków i dzieci z kl. I-III SP z terenu naszej gminy  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Dbam o moją gminę” ( format prac oraz technika wykonania dowolna ). Na prace czekamy do 31 maja 2019. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, dla każdego nagroda niespodzianka. Zapraszamy!

Z kolei młodzież zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt.”Walory przyrodnicze i krajobrazowe w mojej Gminie”. Na zdjęcia czekamy do 6 września. Szczegóły w regulaminie i na plakacie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt realizowany przez Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

REGULAMIN KONKURSU 

„Dbam o moją Gminę”

 • 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Dbam o moją Gminę”.
 2. Konkurs organizuje Gminne Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
 3. Konkurs ma na celu :

– propagowanie postaw proekologicznych,

-wyuczenie dobrych nawyków i postaw środowiskowych, pobudzenie wrażliwości ekologicznej,

-wspieranie kreatywnego podejścia do ekologii,

-rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej wpływu zmian klimatu na zasoby wody i bioróżnorodność,

-budowanie i pogłębianie wzajemnych relacji,

-nabywanie umiejętności pracy w zespole.

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci.
 2. Kontrola poprawności przeprowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na organizatorze konkursu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów. Organizator powiadomi uczestników konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie o zmianach w regulaminie.
 4. Informacje o konkursie wraz z regulaminem będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.gcbk.pl.

8 Konkurs realizowany jest w ramach projektu grantowego LGD Kwiat Lnu w Lubawce „ Czysta Gmina – Zdrowa Gmina”.

 • 2.ZASADY KONKURSU I UCZESTNICY
 1. Konkurs trwa od 06.05.2019 do 31.05.2019
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci zamieszkujących teren gminy Stare Bogaczowice i przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:

Kategoria I: przedszkolaki i zerówka

Kategoria II:  uczniowie klas I-III SP

 1. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie.
 2. W ramach konkursu dzieci mają za zadanie opracować pracę plastyczną w dowolnym formacie i dowolną techniką.
 3. Prace powinny przedstawiać temat segregacji śmieci, dbania o środowisko i ekologię, oszczędzania wody i energii elektrycznej, zmian klimatycznych.
 4. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikowanie przez organizatora zdjęć tematycznych związanych z wykonywanymi pracami konkursowymi .
 • 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
 1. Komisja konkursowa powołana przez GCBK , w składzie której znajdą się przedstawiciele:

– Szkoły ,

-GCBK ,

– Urzędu Gminy

dokona oceny zgłoszonych prac konkursowych.

 1. Kryteria oceny prac:

1) zgodność tematyczna,

2) estetyka i dokładność wykonania pracy,

3) oryginalność pracy, kolorystyka,

4) pracowitość i pomysłowość.

 1. Przewiduje się w każdej kategorii I-III miejsce wraz z atrakcyjnymi nagrodami oraz upominki dla każdego uczestnika. Dodatkowo dla wyróżnionych uczestników zostanie zorganizowany wyjazd do Centrum Edukacyjnego HYDROPOLIS we Wrocławiu w sierpniu 2019 r.
 2. Wręczenie nagród dla uczestników podczas Pikniku Ekologicznego w dniu 1 czerwca 2019 na Zalewie w Starych Bogaczowicach.

5. Więcej informacji w GCBK i pod nr telefonu 748443503.

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Walory przyrodnicze i krajobrazowe w mojej Gminie”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Walory przyrodnicze i krajobrazowe w mojej Gminie” jest Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie GCBK oraz na stronie internetowej www.gcbk.pl
 6. Konkurs jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
 7. CEL KONKURSU, ZAKRES
 8. Celem Konkursu jest promocja kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów obszaru objętego gminy Stare Bogaczowice.
 9. Aktywizacja mieszkańców gminy Stare Bogaczowice.
 10. Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategorie. Ocenione zostaną wszystkie prace spełniające warunki konkursu.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być młodzież w wieku 13-18 lat zamieszkująca gminę Stare Bogaczowice.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. TERMINARZ KONKURSU
 5. Konkurs rozpoczyna się 13 maja 2019 r.
 6. Ostatecznym terminem dostarczenia zdjęć wraz z wersją elektroniczną do siedziby organizatora lub nadsyłania zdjęć wraz z wersją elektroniczną jest 06 września 2019 r.

UWAGA! Decyduje data stempla pocztowego w sytuacji wysłania zdjęć.

 1. Fotografie nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy laureatów podane zostanie na stronie www.gcbk.pl do dnia 15 września 2019 r.
 3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU
 4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie maksymalnie 3 fotografii.
 5. Zdjęcia mogą dostarczyć lub przesyłać tylko autorzy zdjęć.
 6. Do dostarczonych i wysyłanych odbitek obowiązkowo należy dołączyć wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD zapisane jako JPG lub TIF lub RAW) oraz formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w siedzibie LGD oraz na stronie www.kwiatlnu.eu
 7. Odbitki zdjęć powinny być w wymiarach 13x18cm. Zdjęcia zapisane na płycie CD/DVD jako JPG, lub TIF, lub RAW z maksymalną jakością nie mniejszą niż 2500 pikseli.
 8. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.
 9. Płyta CD/DVD oraz odbitki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.
 10. Na fotografiach nie mogą być umieszczone żadne dodatkowe znaki, cyfry, daty itp.
 11. Dostarczone lub przesłane zdjęcia i pliki nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia lub nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania (szczegóły w IX części regulaminu).
 12. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich (do 3 osób), autor ma obowiązek załączyć ich pozwolenie na wykorzystanie wizerunku (szczegóły zawarte IX części regulaminu) – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.
 13. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej, prac po przeróbkach komputerowych.
 15. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych.
 16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 17. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 18. Oceny zdjęć dokona pięcioosobowa osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.
 19. Organizator zaprosi do Komisji Konkursowej osoby zajmujące się fotografią, a nie biorące udziału w Konkursie.
 20. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
 21. Komisja w głosowaniu jawnym większością głosów dokona ostatecznego wyboru laureatów.
 22. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji Konkursowej
 23. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 24. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie lub mailowo.

VII. NAGRODY

 1. Zwycięskie zdjęcia opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora oraz na widokówkach.
 2. W Konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
 3. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć:
 4. a) I nagroda (rzeczowa) o wartości 100 zł
 5. b) II nagroda (rzeczowa) o wartości 80zł
 6. c) III nagroda (rzeczowa) o wartości 40zł
 7. Każdy z uczestników konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Nagrody zostaną wręczone laureatom w trakcie zorganizowanej wystawy podsumowującej konkurs.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Dane Uczestników Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą upublicznione.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 4. Prawa autorskie
 5. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 6. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
 7. a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
 8. b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
 9. c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 10. d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
 11. e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
 12. f) wykorzystanie do celów promocji, w tym reklamy.
 13. g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń,
 14. h) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 15. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji
 16. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.
 1. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 2. Uczestnik Konkursu dodatkowo dołącza oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku od osób uwidocznionych na zdjęciach oraz, że nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 3. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (odbitek i plików zdjęciowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za:
 9. a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
 10. b) nie wręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych lub ich błędnym podaniem;
 11. c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.