Zaproszenie na warsztaty florystyczne
22 października 2018
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
2 listopada 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na PROJEKTY GRANTOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G

na PROJEKTY GRANTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z póź. zmianami)

Cel projektu grantowego – Pobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej i integracji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach realizowanych w ramach projektów grantowych.

Zadania projektu granowego – warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna

Termin składania wniosków
od 05 listopada 2018r. do 30 listopada 2018r.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tryb składania wniosków
1. Wnioski należy wypełniać w generatorze wniosków – generator
2. Po wypełnieniu wniosku w generatorze należy go wydrukować, podpisać oraz złożyć w biurze LGD Kwiat Lnu zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16:00.
3. Suma kontrolna wniosku z generatora i złożonego wydruku musi być taka sama.
4. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej składa się bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD Kwiat Lnu w terminie zawartym w ogłoszeniu.

Czas realizacji zadania – maksymalnie 6 m-cy.

Forma wsparcia – dotacja

Wysokość dotacji – od 6000 zł. do 8 100 zł.

Limit środków w ramach naboru – 219 770,00zł

Intensywność pomocy – 100%

Uprawnieni wnioskodawcy:
a) Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS
b) Jednostki samorządu terytorialnego
c) Samorządowa Instytucja Kultury

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w sposób, w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
• warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390 i Dz. U. z 2017 poz. 1588),
• weryfikacją wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
• kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 15 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Informacja o załącznikach:
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. umowy partnerskie, listy obecności ze spotkań konsultacyjnych itp.