Relacja z Pikniku Wielkanocnego
26 marca 2018
Bieg ” Z flagą na Trójgarb” już za nami
2 maja 2018

3 Półmaraton górski ” Z flagą na Trójgarbie”

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu 2 maja 2018 r. do Starych Bogaczowic. W tym bowiem dniu odbędzie się już po raz trzeci „Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie”. Tym razem biegacze do wyboru będą mieli dwie trasy: dystans 10 km oraz bardziej wymagający dystans 21 km. Impreza ma na celu popularyzację biegów górskich jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu oraz zachęcenie do uprawiania sportu. Maj powitamy na sportowo ? Zapraszamy do zapisów na półmaraton-do 15 kwietnia wpisowe wynosi 40 zł (dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Czarny Bór – 10 zł). Po tym terminie, koszt powiększy się o 20 zł.
W tym roku przygotowaliśmy szereg atrakcji dla najmłodszych.Odbędzie się też bieg dla dzieci.

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3634

REGULAMIN biegu „Junior z flagą na Trójgarb”– 02.05.2018 (sobota)

 1. NAZWA IMPREZY:
 • „Junior z flagą na Trójgarb”
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • zawody odbędą się 02 maja 2018 (sobota) nad Zalewem w Starych Bogaczowicach;
 • biuro zawodów zlokalizowane będzie w namiocie na terenie Zalewu;
 • start biegu zaplanowano na godz. 12:00;
 • obowiązkowa weryfikacja uczestników Biegu „Junior z flagą na Trójgarb”– odbędzie się
  w jego dniu w biurze zawodów w godz.11:00-12:00;
 1. TRASA I DYSTANS:
 • bieg odbędzie się na dystansie kilkuset metrów;
 • trasa znajdować się będzie nad Zalewem w Starych Bogaczowicach;
 • start i meta zlokalizowane na terenie Zalewu w Starych Bogaczowicach;
 • trasa zamknięta dla ruchu kołowego;
 1. ORGANIZATORZY:
 • Gmina Stare Bogaczowice;
 • Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach;
 • Gmina Czarny Bór;
 1. CEL IMPREZY:
 • integracja mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Czarny Bór;
 • popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji wśród wszystkich grup wiekowych;
 • promocja terenów zielonych wokół masywu Trójgarbu;
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • ustalono limit 20 uczestników biegu w każdej kategorii wiekowej: DZ1 (3-4 lat), DZ2 (5-6 lat)
  i DZ3 (7-8 lat); DZ4 (9-10 lat)
 • prawo startu mają dzieci, które wiekiem wpisują się w kategorie – decyduje rocznik;
 • klasyfikacja będzie prowadzona dla pierwszych trzech miejsc bez pomiaru czasu;
 • zawodnicy zobowiązani są przybyć na zawody sportowe z opiekunem i posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Biegu „Junior z flagą na Trójgarb”–
  z zamieszczonym ich podpisem i podanym nr PESEL;
 • wzór formularza zgody znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu;
 • warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w Biegu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika;
 • opiekun prawny uczestnika biegu ma obowiązek złożyć podpis w biurze zawodów na

oświadczeniu potwierdzającym zapoznanie się z regulaminem Biegu i zobowiązującym do jego przestrzegania. Podpis ten wyraża również zgodę na przetwarzanie danych biegu osobowych dla potrzeb Biegu oraz fotografowanie i publikację wizerunku dzieci na stronach organizatora;

 1. ZGŁOSZENIA:
 • zgłoszenie można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach: starebogaczowice.ug.gov.pl do 27.04.2018 (piątek) lub do wyczerpania limitu miejsc;
 • zgłoszenia w dniu imprezy, tj. 02 maja 2018 r. będą przyjmowane do godz. 10:00 tylko
  w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty limit uczestników podczas trwania zapisów internetowych;
 • limicie zgłoszeń decyduje kolejność zapisów;
 • za osobę zgłoszoną do Biegu uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy;
 • nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw;
 1. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa nie będzie pobierana.

 1. KLASYFIKACJA I DYSTANS

DZ1 3-4 lat– dystans ok. 100 metrów

DZ2 5-6 lat – dystans ok. 150 metrów

DZ3 7-8 lat – dystans ok. 200 metrów

DZ4 9-10 lat – dystans ok. 300 metrów

o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje wiek uczestnika (rocznikowo).

 1. Nagrody

DZ1 3-4 lat – dystans ok. 100 metrów

1 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

DZ2 5-6  lat – dystans ok. 150 metrów

1 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

DZ3 7-8 lat – dystans ok. 200 metrów

1 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

DZ4 9-10 lat – dystans ok. 300 metrów

1 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

2 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

3 miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

W dniu zawodów Każdy zawodnik, który ukończy Bieg „Junior z flagą na Trójgarb” otrzyma okolicznościowy medal i słodkie upominki .

 1. PAKIETY STARTOWE

Pakiety startowe nie zostały przewidziane.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające zdrowiu lub życiu uczestników);
 • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy;
 • uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów,
 • organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu lub dyskwalifikację zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy;
 • skrócenie trasy przez zawodnika lub przebiegnięcie innej trasy niż wyznaczona przez organizatora skutkuje dyskwalifikacją;
 • zawodnicy startują w Biegu wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów prawnych
  i ponoszą związane z tym ryzyko;
 • Uczestnicy rejestrując się do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się
  z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
  o charakterze majątkowym;
 • organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w Biegu;
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
 • więcej informacji dot. biegu w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach pod numerem tel. 74-844-35-03 lub e-mail: centrumstbog@op.pl 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W BIEGU
„JUNIOR Z FLAGĄ NA TRÓJGARB”

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, wiek) w biegu „Junior z flagą na Trójgarb” dnia 02.05.2018 roku, który odbędzie się nad Zalewem w Starych Bogaczowicach.

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się i akceptuję Regulamin biegu „Junior z flagą na Trójgarb”

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer PESEL …………………………………………………….

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna oraz data ……………………………………………………….